aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii = Alice Lescanne + Sonia Derzypolski